Pagrindinis

Pagrindinis

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

1. Pagrindinės nuostatos
1.1. Šios prekių Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.batukalnas.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir A. Zakaro firma IĮ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šia prekių Pirkimo-pardavimo sutartimi.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šia Sutartimi ir įsipareigojęs jos laikytis (varnele pažymėjęs „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“), paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Sutarties, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2. Pirkėjas gali pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje užsiregistravęs elektroninės parduotuvės sistemoje arba neužsiregistravęs. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje suvedant būtinus duomenis, kurie yra pažymėti registracijos formoje (toliau Registracijos duomenys). Registracija gali būti atliekama tik Pirkėjo vardu. Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.
2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra registruojama ir saugoma www.batukalnas.com elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Užsiregistravęs Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie elektroninės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

3. Pardavėjo teisės
3.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, keisti elektroninę parduotuvę arba jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti elektroninės parduotuvės internetinį adresą, be atskiro įspėjimo. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms sutartims, kaip tai apibrėžia Sutarties 2 skyriuje. Užsakymai atlikti iki elektroninės parduotuvės veiklos nutraukimo bus išsiųsti Pirkėjui arba grąžinti visa sumokėta suma gauta iš Pirkėjo ir tai bus informuojama Pirkėjo pateiktais kontaktais.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui, saugumui ir(ar) pažeidžia esminius įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be jokio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šią Sutartį, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su elektronine parduotuve susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromoms Sutartims.
3.4. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą apie tai informavęs el. paštu, jeigu pirkėjas, pasirinkęs Sutarties 7.4. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.
3.5. Pardavėjas turi kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pardavėjo pareigos
4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
4.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų, nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo dienos. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 8 Sutarties skyriuje nurodytomis sąlygomis.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų.

5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šia Sutartimi bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prekės išsiuntimo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra nebuvo naudojama, sugadinta, ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė ir yra su visais įpakavimais ir etiketėmis. Tvarka nurodoma Sutarties 9 skyriuje.
5.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Sutarties 5.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Sutarties 5.2. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu.
5.4. Gražinti ir (ar) pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes. Pasinaudoti prekėms teikiamomis garantijoms.
5.5. Pirkėjas turi kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pirkėjo pareigos
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės, arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, kuri yra nurodyta čia.
6.2. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės, arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko, bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
6.3. Priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Sutarties nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui. Apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu, informuoti pardavėją (tel. +370 6878 3333 arba el. paštu: internetinis@batukalnas.com).
6.4. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.
6.5. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
6.6. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ir (ar) pristatymo adresą privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjas neinformavęs pardavėjo apie klaidingą užsakymą, gali prašyti grąžinti arba pakeisti prekes tik Sutarties 9 skyriaus nurodyta tvarka.
6.7. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
6.8. Apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui.
6.9. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7.Prekių kainos ir apmokėjimas
7.1 Elektroninėje parduotuvėje ir (ar) suformuotame užsakyme nurodomos nacionaline valiuta – eurais, su įskaičiuotu PVM (pridėtinės vertės mokesčiu). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.
7.2 Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma, suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis privalo netęsti prekių užsakymo procedūros.
7.3. . Tik išimtinais atvejais, esant technologinių sprendimų klaidoms, jei faktinė prekės pardavimo kaina yra mažesnė nei elektroninėje parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas parduoda prekę už elektroninės parduotuvės kainą. Jei faktinė prekės pardavimo kaina yra didesnė, nei elektroninėje parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba atmesti tokios prekės užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis ar šis sutinka įsigyti prekę už didesnę kainą.
7.4. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
7.4.1. APMOKĖJIMAS INTERNETU (naudodamas elektroninę bankininkystę) – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią batukalnas.com elektroninės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
7.4.2. BANKINIU PAVEDIMU (atsiskaitydamas bankiniu pavedimu) – sumokėdamas už prekę grynaisiais pinigais Pirkėjui patogiame banke, pagal atsispausdintą išankstinio mokėjimo sąskaitą, atsiųstą Pardavėjo elektroniniu paštu; ar atliekant pavedimu internetu - Pirkėjui yra suformuojama apmokėjimo forma, kurią pateikę banke gali patogiai apmokėti ar pagal šią formą užpildyti ir atlikti bankinį pavedimą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
7.5 Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo Sutarties 7.4. punkte numatytus mokėjimo būdus, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
7.6. Pardavėjas turi teisę keisti elektroninėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis elektroninėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.
7.7. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo sutarties 7.4. punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.
7.8. Pirkėjas, patvirtindamas Sutartį, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina batukalnas.com elektroninėje parduotuvėje. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai, ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

8. Prekių pristatymas
8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes pasirenka prekių pristatymo būdą.
8.2. Konkretūs galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra parodomi Pirkėjui suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.
8.3. Tiksli prekių pristatymo kaina priklauso prekių pristatymo vietos ir pristatymo būdo. Daugiau informacijos apie pristatymą ir kainas rasite čia. Galutinė prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir (ar) atliekant mokėjimą. Pardavėjas gali nustatyti, kad vieno užsakymo vertei viršijus tam tikrą sumą, prekių pristatymas bus nemokamas.
8.4.Prekė Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo paprastai pristatoma per 1-6 darbo dienas. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Sutartyje ir (ar) kitur elektroninėje parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus. Prieš pateikdami užsakymą, atkeipkite dėmesį į švenčių ir poilsio dienas Lietuvoje bei Europoje - jos gali daryti įtaką pristatymo laikui, t.y. galimi pristatymo vėlavimai (1-2 d.d.).
8.5. Galima prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
8.6.Prekės įteikiamos užsakymo formoje nurodytam asmeniui. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti Pirkėjo tapatybe. Tuo atveju, kai nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
8.7. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus. Taip pat jeigu klientas pastebi paslėptus trūkumus – jam taikoma įprasta garantija.
8.8. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos. Tai negalioja paslėptam prekės brokui.
8.9. Pirkėjui, ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje, arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje, arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, tačiau vėliau išaiškėjus paslėptam brokui, klientui garantija galioja.
8.10. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
8.11. Jei remiantis Sutarties 8.1.puntu Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, elektroninės parduotuvės atstovai susiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir (ar) būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestis, jeigu jis buvo taikomas.

9. Prekių grąžinimas
9.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
9.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pranešimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties. Pranešimas dėl Sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu: internetinis@batukalnas.com. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
9.1.2. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 30 (trisdešimt) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo išsiuntimo dienos.
9.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Sutarties 9.5 punkte numatytos nuostatos.
9.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:
9.2.1. Pirkėjas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šios Sutarties punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu internetinis@batukalnas.com.
9.2.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, ir taikomas Sutarties 9.5 punktas.
9.2.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
9.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:
9.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Sutartyje įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
9.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Sutarties 8.7. punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
9.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
9.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
9.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
9.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
9.3.3. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo išsiuntimo dienos.
9.3.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Sutartyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.3.5. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas. Grąžinant prekę dėl broko, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją su prašymu suorganizuoti nemokamą prekės grąžinimą. Negavus Pirkėjo prašymo suorganizuoti nemokamą prekės grąžinimą, Pirkėjo patirtos išlaidos grąžinant prekę nėra grąžinamos. Grąžinant prekes vadovaujamasi Sutarties 9.5 punktu.
9.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:
9.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu infernetinis@batukalnas.com arba paskambinęs telefono numeriu. Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
9.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Sutarties 9.5 punkte.
9.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
9.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
9.5.2. Pirkėjui norint grąžinti prekes, pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu internetinis@batukalnas.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes, nurodant prekių įsigijimo dokumentą (us) ir užpildžius specialios formos prašymą.
9.5.3. Prekės grąžinamos originalioje prekės (nepraradusi prekinės išvaizdos; nedėvėta, nepažeistos etiketės; nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. ) ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. T.y. jeigu prekė buvo su dėžute ar kokioje kitoje pakuotėje, klientas turi joje ir grąžinti.
9.5.4 Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu. . Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.
9.5.5. Jei Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Sutarties 9.5.5. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
9.5.6. Patvirtindamas šią Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.5.7. Pirkėjo patirtos siuntimo išlaidos grąžinant prekę nėra padengiamos, jei grąžinama prekė yra kokybiška.
9.5.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Sutarties 9.5.3, 9.5.4 ir 9.5.5. punktams.
9.5.9. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šią Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.5.10. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

10. Bendra atsakomybė
10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
10.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant š protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
10.5. Pardavėjas teikia prekei garantinį aptarnavimą įstatymų nustatyta tvarka. Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

11. Asmens duomenų tvarkymas
11.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
11.2. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
11.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti Sutarties.

12. Informacijos siuntimas
12.1. Pardavėjas pranešimus užsakymo vykdymo tikslais siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 12 (dvylika) valandų.
12.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
12.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktais duomenimis (telefonu +370 6878 3333 ir el. paštu internetinis@batukalnas.com).

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šia Sutartimi, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
13.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius, ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.
13.4. Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą,
adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroniniu paštu: tarnyba@vvtat.lt, telefonu:
(8 5) 262 6751, interneto svetainėje: www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .

14. Privatumo politika
14.1 Visi klientų duomenys yra tvarkomi pagal privatumo politikos taisykles.